Dotace

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

 

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

 

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.
 

Nová zelená úsporám podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární, termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů


V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Oblast C.3 Fotovoltaické elektrárny (FVE)

Fotovoltaické systémy spadají do oblasti podpory C. V této oblasti je podporováno efektivní využívání zdrojů energie:

 • Výměna neekologických zdrojů tepla (C.1/C.2)
 • Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů (C.3)
 • Instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (C.4)

Podle instalovaných systémů je možné podoblast C.3 rozdělit na dílčí podoblasti v závislosti na zvoleném systému a jeho způsobu využití. Parametry jednotlivých podporovaných systémů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Kdo může o dotaci žádat

 • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby)
 • Pro koncové žadatele o dotaci zprostředkováváme naše služby výhradně skrze společnosti v oboru

Kdy mohu žádat o dotaci

 • Kdykoliv

Do kdy mohu žádat

 • Do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
 • Po tomto termínu bude otevřen navazující dotační program/výzva
Fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem - C.3.3
Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50
 
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k instalovanému výkonu solárního systému [l.KWp-1] ≥ 80
Fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou - C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.8 a C.3.9
Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7 C.3.8 C.3.9
Celkový využitelný zisk QFV.u [kWh.rok-1] ≥ 1700 ≥ 1700 ≥ 3000 ≥ 4000 ≥ 3000 (1f) ≥ 4000 (3f) ≥ 3000
 
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70 70 70 70
 
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná Možná Povinná Povinná
 
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.KWp-1] 120 - - - 600 200
 
Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů - Možná Povinná Povinná Povinná Možná Možná
 
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh/KWp] - 1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25 - -
Maximální výše podpory
Podoblast podpory Typ systému Výše podpory
Kč / dům nebo bytovou jednotku
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
 
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
 
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
 
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 55 000
 
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000
 
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 100 000
 
C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok 150 000
 
C.3.8 FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000
 
C.3.9 FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadle 80 000

Dotace na instalaci FVE pro rodinné domy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýšena o 10 %.

Podpora na zpracování odborného posudku je 5 000 Kč (podoblast C.5).

Oblast B a CNovostavby

V této podoblasti je poskytována podpora na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B pro rodinné domy dělí na tři podoblasti – B.0, B.1 a B.2. Požadované parametry pro splnění podmínek dotačního programu jsou popsány v následující tabulce.

Kdo může o dotaci žádat

 • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby)
 • Pro koncové žadatele o dotaci zprostředkováváme naše služby výhradně skrze společnosti v oboru

Kdy můžu o dotaci žádat

 • Kdykoliv

Do kdy můžu žádat

 • Do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
 • Po tomto termínu bude otevřen navazující dotační program/výzva
Požadované parametry v oblasti B
Sledovaný parametr Označení [Jednotky] Podoblast
podpory B.0
Podoblast
podpory B.1
Podoblast
podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh/(m2·rok)
- ≤ 20 ≤ 15
 
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh/(m2·rok)
≤ 120 ≤ 90 ≤ 60
 
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici objektu U
[W/(m2·K)]
≤ Urec ≤ Upas ≤ Upas
 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W/(m2·K)]
≤ 0,7∙Uem,N ≤ 0,22 ≤ 0,22
 
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[h-1]
≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6
 
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období Θai,max
[°C]
≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27 °C
 
Povinná instalace sytému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] Ano Ano Ano

V případě splnění všech výše popsaných požadavků se podpora poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů *.

Současně s žádostmi o podporu v podoblastech B.0, B.1 a B.2 lze žádat o podporu na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) a na zajištění odborného technického dozoru - podoblast B.3.

Maximální výše dotace podoblasti B programu NZÚ
Popis Podoblast podpory Výše podpory
[Kč/dům]
Dům s nízkou energetickou náročností B.0 150 000
 
Dům s velmi nízkou energetickou náročností B.1 300 000
 
Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie B.2 450 000
 
Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy. B.3 35 000

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se vztahuje na podoblasti podpory B.0, B.1 a B.2).

Dále lze získat podporu na výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 a využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního (nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům).

* Způsobilými výdaji se rozumí výdaje bezprostředně souvisejícími s přípravou a realizací podporovaného opatření. V této podoblasti jsou za způsobilé výdaje považovány všechny výdaje související s výstavbou objektu, a to včetně systémů technického zařízení budov, mezi které se řadí například systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, tepelné zdroje, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd. Mezi způsobilé výdaje nelze naopak zařadit například výdaje spojené s úpravou pozemku, stavbou oplocení, pořízení vnitřního vybavení rodinného domu a výdaje na samostatně stojící část domu (např. garáž).

Oblast C.2Tepelná čerpadla

Shodně s fotovoltaickými systémy instalace tepelných čerpadel spadá do oblasti podpory C – efektivní využívání zdrojů energie.

Je podporována výměna elektrického vytápění (hlavní tepelný zdroj) za tepelná čerpadla s elektrickým pohonem.

Podmínky NZÚ

 • Na opatření v podoblasti C.1 je možno žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A (rekonstrukce stávajících rodinných domů).
 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.
 • Podporovány jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bod 1b), 2b), 3 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Kdo může o dotaci žádat

 • Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby)
 • Pro koncové žadatele o dotaci zprostředkováváme naše služby výhradně skrze společnosti v oboru

Kdy můžu o dotaci žádat

 • Kdykoliv

Do kdy můžu žádat

 • Do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
 • Po tomto termínu bude otevřen navazující dotační program/výzva
Maximální výše podpory
Podoblast podpory Typ systému Výše podpory
[Kč/dům nebo b.j.]
C.1.5 (se zateplením) Tepelná čerpadla voda – voda 100 000
C.2.5 Tepelná čerpadla voda – voda 80 000
 
C.1.6 Tepelná čerpadla země – voda 100 000
C.2.6 Tepelná čerpadla země – voda 80 000
 
C.1.7 Tepelná čerpadla vzduch – voda 75 000
C.2.7 Tepelná čerpadla vzduch – voda 60 000

Dotace na instalaci tepelného čerpadla pro rodinné domy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýšena o 10 %.

Podpora na zpracování odborného posudku je 5 000 Kč (podoblast C.5).